OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I. – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce http://petramaskova.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej online produktů, kurzů, video/audio nahrávek a ebooků. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Petra Mašková, se sídlem Horní Lánov 18, 54341 Lánov, IČ: 60911450, DIČ – neplátce DPH. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej online produktů, kurzů, video/audio nahrávek a ebooků, dle specifikace jednotlivé objednávky. Kupující si může vybrat jednu ze dvou či více variant kurzu podle nabídky dané prodejní stránkou a stránkou s objednávkou, lišících se obsahem, rozsahem, příslušenstvím i cenou. Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře na stránce s objednávkou. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://petramaskova.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena produktu, faktury, smlouvy

Cena produktu: V souhrnu přihlášky jsou uvedeny všechny aktuální ceny služeb v konečných cenách v aktuální zákonné výši. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad (fakturu), který slouží jako doklad o provedené koupi. Na některé služby (zejména koučink) je s klientem uzavírána specifická Smlouva. V takovém případě se strany řídí jejími ustanoveními.

Článek IV. – Forma a způsob platby

a) Jednorázová platba převodem na účet za elektronické materiály. Pokud není v popisu uvedeno jinak.
b) Konzultace je možné platit předem převodem na účet, nebo v hotovosti na místě. 

Článek V. – Dodací podmínky

Všechny produkty nabízené na stránkách www.petramaskova.cz jsou elektronického charakteru a jsou doručovány pomocí elektronické pošty. O přesných termínech doručení jste vždy obeznámeni vždy v popisu konkrétní služby.

Článek VI. – Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v průběhu 14 dní od doručení služby. Všechny produkty mají vzdělávací charakter.V případě nespokojenosti kupujícího s produkty ve lhůtě 14 dní od dne doručení, má kupující nárok na základě e-mailové žádosti odeslané na e-mailovou adresu petramaskova@atlas.cz žádost o vrácení celé doposud uhrazené částky nazpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

Článek VII. – Záruka vrácení peněz

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 14 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: petramaskova@atlas.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

Článek VIII. – Ochrana osobních údajů

Prodávající Petra Mašková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího Petra Mašková jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Více informací o ochraně osobních údajů najdete na stránce ochrana osobních údajů.

Článek IX. – Účinnost a změny

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2014. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.